Syndyk Robert Dziwoty osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oświadcza, że

  1. oferuje do sprzedaży wierzytelności ujawnione przez Upadłego, które nie są stwierdzone tytułami wykonawczymi oraz są kwestionowane przez Dłużników.

Kontakt w sprawie sprzedaży: marcin.jawor@adwokatjawor.pl Tel: 797 599 064.

Uzyskanie szczegółów co do wierzytelności jest możliwe po odesłaniu oświadczenia o zachowaniu poufności, które może zostać pobrane pod adresem: https://www.syndyk.katowice.pl/przetargi/ podpisanego kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.